מדיניות פרטיות - טריכום בע״מ

 1. מבוא

חברת טריכום בע"מ, ח.פ. 516228822 ("החברה") הינה בעלת אתר האינטרנט בכתובת https://trichome-il.com/, אשר מטרתו הינה להציג את החברה, פעילותה ותוצריה כמו גם לפרסם כתבות תוכן מטעמה ("האתר") וכן מעניקה שירותים לחוג הלקוחות של החברה.

כל אדם אשר עושה שימוש באתר לרבות כל גישה אליו בו וצפייה בתוכנו ו/או אדם אשר בחר להצטרף למועדון הלקוחות של החברה ("המשתמש"), כתנאי לשימושו ו/או הצטרפותו למועדון הלקוחות של החברה הינו הסכמתו להיות כפוף להוראות ולתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות"), אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המפורסמים באתר ("תנאי השימוש"), אשר המשתמש מסכים להיות כפוף גם אליהם.

מדיניות פרטיות זו נועדה לעדכן את המשתמש, אילו סוגי מידע אודות המשתמש החברה עלולה לאסוף, כיצד אותו מידע ייאסף, מהי מטרת איסוף מידע כאמור על ידי החברה, למי פרטי מידע כאמור יועבר וכיצד יוכל המשתמש לתקן או למחוק מידע אודותיו אשר מצוי ברשות החברה.

בטרם המשתמש ימשיך לעשות שימוש באתר ו/או בטרם יבחר להצטרף למועדון הלקוחות של החברה, המשתמש נדרש לקרא את הוראות מדיניות פרטיות זו בקפידה, שכן הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה ו/או שימוש באתר מעידה על הסכמת המשתמש לכל הוראות מדיניות פרטיות זו, ללא כל הסתייגות. במקרה בו המשתמש אינו מסכים לאיזה מהוראות מדיניות פרטיות זו, הינו מתבקש שלא להצטרף למועדון הלקוחות של החברה ולחדול באופן מיידי מכל שימוש בקשר עם האתר.

האמור במדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר ויחיד לשם הנוחות בלבד, אולם כל הוראותיה חלות על בני שני המינים, יחיד או רבים ועל כל גוף משפטי, באופן זהה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הוראות מדיניות פרטיות זו מעת לעת, לפי הצורך על פי שיקול דעתה הבלעדי. על החברה לא תחול כל חובה לעדכן את המשתמש בגין שינויים שיבוצעו במדיניות פרטיות זו. כל שינוי לנוסח מדיניות פרטיות זו יחול על הצדדים החל מרגע ביצוע השינוי במדיניות פרטיות ופרסומה באתר. על כן מוצע למשתמש לבקר באתר מעת לעת על מנת להתעדכן בנוסח העדכני ביותר של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש.

 1. איסוף מידע
  • במהלך ביקור המשתמש באתר, כמו גם במסגרת הצטרפות המשתמש למועדון הלקוחות של החברה, תאסוף החברה מידע אודות המשתמש. מידע אשר המשתמש יעביר בעצמו לחברה עלול לאפשר זיהוי של המשתמש באופן אישי (כגון – שם וכתובת) ואילו מידע אשר ייאסף על ידי החברה אגב שימוש המשתמש באתר לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש (כגון – עמודי האתר בהם ביקר המשתמש), ויישמר בנפרד ממידע המאפשר זיהוי של המשתמש.
  • להלן סוגי המידע אשר עשויה החברה לאסוף אודות המשתמש, אשר בהם יעשה שימוש למטרות המפורטות במסגרת מדיניות פרטיות זו:
   • מידע אשר המשתמש יספק לחברה ביוזמתו, כגון כתובת דואר אלקטרוני, שם, מספר טלפון וכתובת.
   • כתובת IP של המשתמש, מיקום גאוגרפי ממנו נעשה שימוש באתר, דפדפן בו נעשה שימוש על ידי המשתמש בביקורו באתר, סוג מערכת הפעלה של המכשיר האלקטרוני בו נעשה שימוש בביקורו באתר וסוג מכשיר אלקטרוני כאמור.
   • עמודים בהם ביקר המשתמש באתר וזמני הביקור בכל עמוד.
  • מידע אשר באמצעותו ניתן במאמצים סבירים לזהות את המשתמש, לרבות שם, כתובת, דוא"ל וכד', יישמרו על ידי החברה במאגר המידע של החברה.
  • הצטרפות המשתמש למועדון הלקוחות של החברה ו/או שימושו באתר מהווה הסכמה של המשתמש לשמירת מידע אודות המשתמש במאגר המידע של החברה.
  • חשוב לחברה לעדכן את המשתמש כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור לחברה מידע ופרטים כאמור אודות המשתמש, וכי מסירת המידע תלויה בהסכמתו המלאה של המשתמש וברצונו החופשי. יחד עם זאת, יובהר כי ללא מסירת מידע על ידי המשתמש או ללא שיאפשר המשתמש לחברה לאסוף את המידע בביקורו באתר, תיפגע אפשרות המשתמש לעשות שימוש באתר ובתוכנו ו/או לקבל שירותים מאת החברה ו/או לא יתאפשר למשתמש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה.

 1. מטרות איסוף המידע
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע של המשתמש אשר נאסף על ידי החברה כאמור בסעיף 2 לעיל, לצורך המטרות הבאות או חלקן:
   • צירוף המשתמש למועדון הלקוחות של החברה.
   • מתן שירות לקוחות ע"י החברה והענקת הטבות למשתמש בכפוף להחלטת החברה.
   • שיפור וייעול האתר, לרבות העשרת תכנים ושירותים.
   • שליחת מסרים שיווקיים למשתמש בקשר לחברה, שירותיה ומוצריה, לרבות דיוור ישיר ו/או פרסומות בהתאם לחוק.
   • ביצוע סקר שוק, בקרה וניתוחים סטטיסטיים.
   • אבטחת אתר האינטרנט.
   • אכיפת תנאי השימוש ומילוי הוראות כל דין.
   • שמירת פרטי המשתמש במאגר המידע של החברה.
   • לכל מטרה אחרת המפורטת במסגרת תנאי השימוש.
  • החברה לא תמסור מידע של המשתמש אשר מזהה את המשתמש באופן אישי לצדדים שלישיים, למעט לעובדים ונותני שירותים של החברה למטרות שצוינו לעיל, ולמעט בקרות איזה מהמקרים הבאים:
   • לפי דרישת כל דין.
   • במסגרת הליך משפטי ו/או לשם הגנה על זכויות משפטיות של החברה.
   • לרוכש (לרבות מתעניין ברכישה) של פעילות החברה או מניותיה, ובלבד שיהיו כפופים להתחייבות לשמור על מידע של המשתמש.
   • לצורך עריכת ניתוחים סטטיסטיים (מבלי שניתן יהיה לזהות את המשתמש).
   • לבקשת המשתמש.
   • המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
   • לצורך אחסון אצל ספקי שירותי אחסון ו/או עיבוד החיצוניים לחברה.
  • המידע של המשתמש לא יועבר לצדדים שלישיים במדינות זרות, למעט במקרה בו תאחסן החברה את המידע על גבי שרתים המצויים מחוץ לישראל. הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמתו לאחסן את המידע אודות המשתמש בשרתים מחוץ לישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להשתמש לצורך ביצוע ניתוחים סטטיסטיים ואיסוף נתוני גלישה אנונימיים של המשתמש ב- Google Analytics.

 1. הסכמה לקבלת דיוור ישיר ו/או פרסומות
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסירת מידע לחברה אודות המשתמש במסגרת הצטרפות המשתמש למועדון הלקוחות של החברה, מהווה מתן הסכמה לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, הודעות בקשר לפעילות החברה, לרבות דיוור פרסומי ושיווקי.
  • האמור מהווה הסכמה של המשתמש על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ו/או חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 לרבות תקנותיהם.

 1. אבטחת מידע
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודות המשתמש, לרבות אלו השמורים במאגר המידע של החברה.
  • מאחר שמידע אודות המשתמש יכול שיישמר על ידי החברה בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת מידע האגור אצל החברה, על ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. על כן, במקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות חדירה בלתי חוקית למידע אשר ברשות החברה, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמש, אם מידע כאמור יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  • מידע של המשתמש לא יישמר על ידי החברה מעבר לזמן הנדרש עבורה למטרות לשמן נאסף מידע כאמור, אלא במקרה בו שמירת המידע נדרשת לתקופה ארוכה יותר על פי הדין.

 1. עוגיות
  • כאשר משתמש יבקר באתר, האתר עשוי להשתמש ב – “עוגיות” (הידועים גם כ- “Cookies”). עוגיות הינן קבצים אשר דפדפן המשתמש יוצר כאשר נעשה שימוש באתר על מנת לספק מידע לחברה.
  • שימוש בעוגיות יעשה על ידי החברה על מנת לאפשר שימוש שוטף ותקין באתר וכן על מנת לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של המשתמש וניתוח תנועותיו באתר (לרבות על ידי Google Analytics).
  • במרבית דפדפני האינטרנט ישנה אפשרות להימנע מקבלת "עוגיות" בכל עת, על ידי שינוי הגדרות דפדפן המשתמש.
  • יובהר כי בחירת המשתמש להסרת עוגיות עלולה לפגוע באפשרות המשתמש לבצע שימושים באתר ו/או לקבל שירותים מאת החברה.

 1. זכויות המשתמש
  • המשתמש יהיה רשאי לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו בהתאם לדין, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע של החברה, לאחר שפנה אל החברה בכתב.
  • ככל שלאחר עיון במידע, מצא המשתמש כי המידע שברשות החברה אינו נכון, שלם או מעודכן, המשתמש מתבקש לפנות אל החברה בבקשה לתקן את המידע.
  • בכל עת יהיה רשאי המשתמש לפנות אל החברה בכתב בבקשה כי החברה תמחק מידע אודות המשתמש ממאגר המידע של החברה
  • כמו כן רשאי המשתמש בכל עת לפנות אל החברה בכתב ולהודיע על סירוב המשתמש לקבל דברי פרסומת מאת החברה.
  • החברה תהא רשאית לסרב לבקשת המשתמש, ככל שהדבר מותר לחברה על פי דין.
  • כל פניה של המשתמש אל החברה בקשר עם מדיניות פרטיות זו תיעשה על ידי המשתמש באחת הדרכים הבאות: (א) באמצעות שליחת הודעה בכתב לחברה לכתובת הדוא"ל: office@trichome-il.com; (ב) לחיצה על "צור קשר" באתר החברה וכתיבת הודעה בכתב; או (ג) לחיצה על כפתור "הסר" בתחתית פניה של החברה אל המשתמש.

 

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום: 15.2.2024.

INDO

מותג פרימיום

TRIPACK

בית האריזה

COLLABORATE

שיתופי פעולה

GROWING

מתקן הגידול