תנאי שימוש - טריכום בע״מ

  1. כללי
   • אתר האינטרנט של החברה בכתובת https://trichome-il.com ("האתר") מופעל על ידי חברת טריכום בע"מ, ח.פ. 516228822 ("החברה"), ומטרתו להציג את החברה, פעילותה ותוצריה כמו גם לפרסם כתבות תוכן מטעמה.
   • כל שימוש באתר על ידי המשתמש לרבות כל גישה אליו בו וצפייה בתוכן האתר ו/או ביצוע כל פעולה בקשר לאתר ו/או לתוכן האתר, כפופים כולם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ("התקנון").
   • בטרם ימשיך לעשות שימוש באתר, המשתמש מתבקש לקרא תקנון זה בקפידה, שכן גלישה של המשתמש באתר מעידה על הסכמת המשתמש לכל הוראות ותנאי תקנון זה, והתחייבות המשתמש לפעול על פיהם ללא כל הסתייגות. במקרה בו משתמש אינו מסכים לאיזה מהוראות או תנאי תקנון זה, המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או תוכן האתר, ונדרש לחדול באופן מיידי מכל שימוש שהינו מבצע בקשר עם האתר.
   • לצרכי תקנון זה, המונח "משתמש" הינו כל אדם או גוף משפטי אשר עושה במישרין או בעקיפין כל שימוש באתר ו/או בתוכן האתר, לרבות כל גישה אליהם וצפייה בהם.
   • הוראות תקנון זה ותנאיו, מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין החברה בקשר לשימושו באתר, והינם מהווים חוזה מחייב בין המשתמש לבין החברה.
   • האמור בתקנון זה מופיע בלשון זכר ויחיד לשם הנוחות בלבד, אולם כל הוראות תקנון זה יחולו על בני שני המינים, יחיד או רבים ועל כל גוף משפטי, באופן זהה.
   • הוראות התקנון חלות על כל שימוש של המשתמש באתר ו/או בתוכן האתר, בין אם השימוש נעשה באמצעות מחשב, מכשיר סלולרי, או כל מכשיר תקשורת אחר (כגון טבלטים, שעונים חכמים וכד').
   • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, לפי הצורך על פי שיקול דעתה הבלעדי. על החברה לא תחול כל חובה לעדכן את המשתמש בגין שינויים שיבוצעו בתקנון זה. כל שינוי לנוסח תקנון זה יחייב את המשתמש החל מרגע ביצוע השינוי בתקנון ופרסומו באתר, כאשר רק נוסח מעודכן של התקנון יחייב את המשתמש.
   • כותרות סעיפי תקנון זה הינם לשם נוחות המשתמש ולא ישמשו לצרכי פרשנות התקנון.

  1. תכני האתר וקניין רוחני
   • האתר וכל תוכן המוצג באתר, לרבות אך לא רק: כתובת האתר, שם האתר, טקסטים, כתבות, לוגואים, עיצובים, תמונות, סרטונים, תיאורים, שמות זנים ומוצרים, סימני מסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), סודות מסחריים ו/או כל מידע אחר (אשר יכונו בתקנון זה: "תוכן האתר" או "תכני האתר"), הינם בבעלות בלעדית של החברה ומהווים קניין רוחני של החברה.
   • במסגרת תכני האתר, ייתכן שיוצגו קישורים (Links) אשר לחיצה עליהם תפנה את המשתמש לאתרי אינטרנט חיצוניים לאתר החברה, אשר אינם בבעלות החברה. על כן לחברה אין כל שליטה בקשר אל אתרים חיצוניים כאמור או לתוכן המופיע בהם. כל מידע ותוכן המופיעים באתרים חיצוניים כאמור הינם בבעלות צד ג' ואין לחברה כל זכות או אחריות בקשר אליהם. כל גישה של המשתמש לאתרים חיצוניים לאתר החברה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, כאשר מובהר שאין בעצם הצגת קישורים לאתרים חיצוניים במסגרת האתר, כדי להרשות או לאשר למשתמש לבצע פעולה כזו או אחרת ביחס לאתרים חיצוניים כאמור ו/או לתוכן המוצג בהם. לפיכך מוצע למשתמש לעיין בתנאי השימוש המפורסמים באתרים חיצוניים כאמור על מנת להבין מהם השימושים המותרים לביצוע על ידי המשתמש בגישתו אליהם.

  על אף האמור, במקרה בו המשתמש נחשף למידע או לקישור המפנה לאתר חיצוני בעל תוכן פוגעני, המשתמש מתבקש לעדכן את החברה בלשונית 'צרו קשר' המופיעה באתר, ולאחר בחינת פניית המשתמש, ככל שתמצא מוצדקת, החברה תדאג לתקן את הפגיעה בהקדם האפשרי.

  1. השימוש באתר
   • האתר ותכני האתר הונגשו על ידי החברה, לצורך שימוש אישי ופרטי בלבד של כל משתמש באתר. במסגרת הגישה של המשתמש אל האתר, יתאפשר למשתמש להיחשף למידע אודות החברה ופעילותה, לקבל מידע אודות תוצרי פעילות החברה, לקרא כתבות תוכן אשר יכול ויפורסמו באתר, וליצור קשר עם החברה.
   • השימוש באתר מיועד לכל משתמש אשר הינו בגיל 18 שנים ומעלה. היה והמשתמש אינו בגיל 18 שנים לפחות, הינו נדרש לקבל אישור מאת האפוטרופוס שלו, כאשר מובהר שהמשך השימוש של המשתמש באתר מעיד על קבלת אישור נדרש כאמור.
   • המשתמש אינו רשאי לעשות במישרין ו/או בעקיפין כל שימוש באתר ו/או בתוכן האתר למטרה מסחרית כלשהיא ו/או לכל מטרה אחרת, זולת למטרה אשר הותרה למשתמש באופן מפורש במסגרת תקנון זה. בכלל זאת, המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לצלם, לשדר, לפרסם (לרבות על ידי פרסום קישור לאתר), לצטט ו/או לתרגם את האתר ו/או איזה מתכני האתר בכל דרך שהיא (לרבות על ידי שילובם עם תוכן אחר), או ליצור תכנים אחרים על בסיס האתר ו/או תוכן האתר מבלי לקבל את אישור החברה לכך בכתב ומראש.
   • בנוסף המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש בשם האתר או בתוכן האתר בכל דרך אשר עלולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין, לפגוע בזכויות יוצרים, לפגוע בקניין רוחני ו/או בפרטיות או לגרום לנזק ממוני או אחר, לחברה ו/או לכל צד שלישי, וכן אינו רשאי לעשות כל שימוש בלתי חוקי באתר ו/או בקשר עם תוכן האתר.
   • כמו כן, המשתמש אינו רשאי לבצע כל פעולה אשר עשויה לפגוע באתר או בתוכן האתר, לרבות כזו העשויה להשפיע על זמינות השימוש באתר, או לשבש את פעילות האתר או את תוכן האתר, בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות הטמעת תוכנות זדוניות וכד'.

  1. זמינות האתר ושלמות תוכנו
   • תכני האתר הועמדו לשימוש על ידי המשתמש בכפוף להוראות תקנון זה בלבד, כפי שהינם מופיעים באתר (AS-IS). החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת שהאתר יפעל באופן תקין ושתוכן האתר יהיה זמין לגלישה רציפה על ידי המשתמש. על אף האמור, החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת בפני המשתמש כי האתר יפעל באופן תקין ו/או יהיה זמין לשימוש רציף על ידו בכל רגע נתון.
   • ידוע למשתמש כי יתכנו שיבושים בזמינות האתר לשימוש על ידי המשתמש, אשר עשויים לנבוע ממספר סיבות, וביניהם, סיבות טכניות כגון עדכונים המבוצעים באתר ו/או ביצוע עבודות תשתית, תקלות שמקורן במחשבו האישי של המשתמש או ספק האינטרנט שלו. ידוע למשתמש כי החברה אינה נדרשת לעדכן את המשתמש מראש על הפרעות צפויות בזמינות האתר לשימוש על ידי המשתמש.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופי האתר, את תכני האתר ואף את האפשרות להפסיק לחלוטין את פעילות האתר, וזאת מבלי שתידרש החברה לעדכן את המשתמש ו/או מי מטעמו.
   • החברה עושה מאמצים על מנת שתכני האתר יהיו בעלי מידע שלם ומקיף, לעיתים אף בליווי תמונות ותיאור מוצרים, אולם יובהר, כי מעת לעת – בתום לב וללא כל רצון להטעות, עלול להיות מוצג באתר תוכן בעל מידע לא מדויק, בלתי שלם, או בלתי מעודכן. המשתמש מודע לכך כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות הנובעת ממידע בלתי מדויק ו/או בלתי מעודכן המוצג כחלק מתכני האתר.
   • למען הסר ספק יובהר כי תמונות המוצגות באתר, מובאות לצרכי המחשה בלבד, וידוע למשתמש כי ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין התמונות המוצגות באתר לבין הפרט המופיע בתמונה כפי שהינו במציאות.
   • לאור האמור לעיל, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם זמינות האתר ו/או שלמות תכני האתר.

   

  1. אחריות
   • כל שימוש של המשתמש באתר ו/או בתוכן האתר הינו באחריותו הבלעדית והיחידה של המשתמש.
   • המשתמש הינו אחראי בלעדי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לחברה, לבעלי החברה ו/או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהפרת תקנון זה או איזה מהוראותיו על ידי המשתמש.
   • שימושו של המשתמש באתר מהווה אישורו והסכמתו לכך, כי המשתמש יפצה את החברה ו/או בעליה ו/או כל צד שלישי אחר בגין כל נזק (כלכלי ו/או אחר) אשר יגרם למי מהאמורים לעיל כתוצאה מהפרה של תקנון זה על ידי המשתמש ו/או באישורו, לרבות הסכמתו לשפות את החברה ו/או בעליה ו/או כל צד שלישי אחר בגין הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ו/או הוצאות אחרות אשר ייגרמו בשל הפרת תקנון זה על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.
   • באתר עשויים להתפרסם מעת לעת, מאמרים, דעות ותכנים נוספים. יובהר כי תכני האתר הוכנו על דעת החברה ו/או מי מטעמה בלבד ומובאים לצרכי סקירה ו/או הבעת דעה מטעם החברה. אין באתר ו/או בתוכן האתר באתר מופיעים בו כדי להציג מצג כזה או אחר בפני המשתמש ו/או מי מטעמו, אין בהם כדי להעניק למשתמש ו/או מי מטעמו כל המלצה, ייעוץ או הנחייה לבצע פעולה כזו או אחרת, ואין בהם כדי להוות תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי ומותאם עבור המשתמש. לפיכך יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא נושאת ולא תישא במישרין ו/או בעקיפין בכל אחריות שהיא לנזק ו/או פגיעה הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא לשימוש שעשה המשתמש באתר ו/או בתוכן האתר, לרבות הסתמכות של המשתמש ו/או מטעמו על תוכן האתר.
   • יובהר כי באתר לא ניתנת למשתמש האפשרות לרכוש מוצרים, לרבות מוצרים אשר לחברה יש חלק בייצורם. על כן יובהר כי לחברה לא תהא כל אחריות (ישירה או עקיפה) כלפי המשתמש בקשר עם מוצר כזה או אחר אשר המשתמש רכש ו/או ירכוש, כאשר כלל האחריות בקשר לטענה שתועלה על ידי המשתמש בגין מוצר אשר רכש ו/או ירכוש, תוטל באופן בלעדי על הגורם אשר ממנו רכש ו/או ירכוש המשתמש מוצר כאמור.
   • ידוע למשתמש כי החברה אינה מפקחת על תכנים המוצגים באתרים חיצוניים אליהם עשוי להפנות האתר. על כן החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל תוכן אשר יוצג באתרים חיצוניים אליהם ישנה הפניה (ככל שישנה) באתר, ולא תהא לחברה ו/או מי מטעמה כל אחריות ישירה או עקיפה כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו לכל נזק אשר נובע כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות של המשתמש ו/או מטעמו על מידע המוצג באתרים חיצוניים אליהם מפנה האתר.
   • כמו כן יובהר כי החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה אשר תגרם למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מפריצה של צד שלישי לאתר, לרבות שיבוש בתכני האתר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה באתר ו/או בתוכן האתר.

  2. שונות
   • אין בתקנון זה ליצור בין החברה לבין המשתמש, כל יחסי שותפות או שליחות, או להעביר כל זכות של החברה למשתמש ו/או אל מי מטעמו.
   • תקנון זה מהווה את ההסכם היחיד והמלא בין החברה לבין המשתמש לגבי הנושאים המפורטים בו.
   • במקרה בו תימצא הוראה של תקנון זה בלתי חוקית או בלתי אכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע בחוקיות יתר הוראות תקנון זה, כאשר הוראה בלתי חוקית או בלתי אכיפה כאמור תושמט מתקנון זה כך שיתר הוראות תקנון זה ימשיכו לחול ולחייב את החברה ואת המשתמש.
   • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על מחלוקת הנובעת ממנו, לרבות פרשנותו ואכיפתו הוא הדין הישראלי בלבד.
   • סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון זה יהיה לבית המשפט המוסמך עניינית בעיר תל אביב-יפו.
   • בכל שאלה ו/או בירור בקשר עם האתר ו/או תוכן האתר, המשתמש מתבקש ליצור קשר עם החברה באמצעות לחיצה על לשונית 'צרו קשר' המופיעה באתר.
   • החברה מכבדת את פרטיות המשתמש ומפעילה את האתר בהתאם לדין. לקריאת מדיניות הפרטיות של האתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, יש ללחוץ על הקישור הבא>>

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה ביום: 15.02.2024.

INDO

מותג פרימיום

TRIPACK

בית האריזה

COLLABORATE

שיתופי פעולה

GROWING

מתקן הגידול